Wednesday, December 05, 2001

The "Quality Reform" damages student rights!
Today I am a Concerned, Norwegian Citizen.
I don't really know where to take my worry - and I am not really the one who should be worried, the students are. The new reform for colleges and universities in Norway is changing one of the best things with the system of grading students. While it will demand more feed-back to the students during the year, which is good and which the Media Department has been doing as long as I have worked there, it leaves the students at the mercy of the teacher they have to relate to all year. While I won't mind having very polite students, who don't want to piss me off, I don't think that makes for a healthy learning environment. I'll continue in norwegian - I don't have words in English for this.

Dette er hentet fra Kirke, Utdannings- og forskningsdepartementets brev om Kvalitetsreformen:

På bakgrunn av institusjonenes frihet med hensyn til valg av vurderingsordninger vil dagens system med to sensorer, hvorav én ekstern, ikke kunne opprettholdes som en generell ordning. I departementets merknader til § 50 nr. 1 heter det bl.a.: "Med lovendringen vil det være opp til den enkelte institusjon å fastsette hvordan den eksterne evalueringen kan gjennomføres, enten ved ekstern deltakelse i den enkelte vurdering eller ved ekstern evaluering av vurderingsordningene." Det henvises til merknadene for eksempler på alternativ bruk av ekstern sensor. Departementet vil oppfordre institusjonene til å utveksle erfaringer fra bruk av ulike ordninger.


Dagens bestemmelser om bruk av ekstern sensor gjelder inntil ny lov har trådt i kraft.


Mens mappevurderingen betyr bedre sjanser for studentene til å følge med i sin egen utvikling, betyr fjerningen av ekstern sensor innføringen av trynefaktoren som evalueringskriterium i høgskolesystemet. Selv om det er mulig å bruke ekstern sensor, er dette en av de største utgiftspostene til høgskolene i forbindelse med eksamensavviklingen, og bruken kommer til å bli kraftig redusert av økonomiske grunner. Dette fører til at studentene juridisk står svakere i forhold til underviserne. Og hva skjer med klageretten, når høgskolene står fritt til å oppnevne kommisjoner som bare består av interne medlemmer? "Mappevurderingen" er kanskje en fordel for studentene, men å fjerne den eksterne sensuren, den eksterne sensoren og høgskolenes vurdering av hverandre gjennom vurderingen av studentene er ikke en fordel.

For de interne sensorene er den eksterne sensoren også en viktig referanse, en mulighet til å få inn medarbeidere med kjennskap til andre deler av faglitteraturen, og en sikkerhet i tilfelle hvor lærer-student forholdet blir for tett og læreren kan være inhabil eller lite egnet til å vurdere studentens ferdigheter upartisk og noen lunde objektivt.

Hvorfor skriver jeg dette her? Jeg vet ikke hvor jeg skal vende meg for å gjøre studentene oppmerksom på hva som er i ferd med å skje med rettighetene deres. Jeg kommer til å lete etter de riktige kontaktene, men inntil videre har jeg i alle fall plassert et par viktige søkeord på nettet. Kvalitetsreform. Studievurdering. Eksamen. Eksamensformer. Sensur. Studenter. Rettigheter. Trynefaktor.

No comments: